ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลขุนหาญ
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 

 สภาเทศบาลตำบลขุนหาญ กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ป... :: กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่  ๑- ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  กำหนดการโครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากร... :: ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันอังคาร ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา(กองร้อย อส.ที่ ๖ อ.ขุนหาญ)
 
 
 เทศบาลฯกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 วันท...
 กำหนดออกบริการรับชำระเงินค่าน้ำประปา
 ประกาศเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชก...
 กำหนดการโครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากร...
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามั...
 การสร้างความรับรู้ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
 กำหนดการพิธีมอบอนุบัตร และเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็...
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามั...
 
ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง...
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ...
ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.โครงการประกวดราคาก่อสร้างระบบ...
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป...
ประกาศราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน...
ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์พร้อม...
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จำนวน...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำและเ...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน...
 
 
ประวัติอำเภอขุนหาญ  
"ที่มาของอำเภอขุนหาญ"  
ผลวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยมั่นใจศักยภาพแข่งขันรับอาเซียน  
ปลูกมะนาว "พิจิตร 1" ในท่อซีเมนต์ เทคนิคบังคับออกผลช่วงราคาแพง  
ค้าชายแดนช่องทางอนาคตเศรษฐกิจไทย ในอาเซียน  
   
 
 
 
 
        
   
ค้นภายในเว็บ ค้นจาก google  
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8