ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลขุนหาญ
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 

 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลขุนหาญ :: "เมืองน่าเที่ยว น่าอยู่ อู่การค้า พัฒนายั่งยืน"  ทต.ขุนหาญกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 58 ในวั... ::
 
 
 ประกาศเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเท...
 ประกาศจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ปร...
 ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนัก...
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างข...
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสม...
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบา...
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสม...
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบ...
 
ประกาศราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการประมูลจ้างก่อสร้างทางร...
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 14 โค...
ประกาศราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการประมูลจ้างก่อสร้างทางระ...
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 13 โครงการ ...
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. และก่อสร้างเ...
ประกาศราคากลางตามแบบ ปปช. การประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส....
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเวทีการแสด...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สา...
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านนายสมบูรณ์ - บ้านนางบ...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน...
 
 
ประวัติอำเภอขุนหาญ  
"ที่มาของอำเภอขุนหาญ"  
ผลวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยมั่นใจศักยภาพแข่งขันรับอาเซียน  
ปลูกมะนาว "พิจิตร 1" ในท่อซีเมนต์ เทคนิคบังคับออกผลช่วงราคาแพง  
ค้าชายแดนช่องทางอนาคตเศรษฐกิจไทย ในอาเซียน  
   
 
 
 
 
        
   
ค้นภายในเว็บ ค้นจาก google  
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8