ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลขุนหาญ
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 

 รับลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน :: ระหว่างวันที่ ๒ มิ.ย ๕๘ ถึง ๓๑ ก.ค ๕๘ ณ.งานทะเบียน ทต.ขุนหาญ  วันที่ ๓ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ :: เชิญเที่ยวงานเทศกาลผลไม้และของดีศรีขุนหาญ ณ สนามวงกลม อ.ขุนหาญ
 
 
 ประกาศจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ปร...
 ประกาศเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเท...
 ประกาศเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการปฏ...
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสม...
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยแก่...
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ...
 ประกาศเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเ...
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนา...
 
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายก...
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องออกกำลังกายตามประกาศเทศบ...
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ...
ราคากลางโครงการสอบราคาจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ ...
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105
ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงคุณภาพโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเวทีการแสด...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สา...
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านนายสมบูรณ์ - บ้านนางบ...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน...
 
 
ประวัติอำเภอขุนหาญ  
"ที่มาของอำเภอขุนหาญ"  
ผลวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยมั่นใจศักยภาพแข่งขันรับอาเซียน  
ปลูกมะนาว "พิจิตร 1" ในท่อซีเมนต์ เทคนิคบังคับออกผลช่วงราคาแพง  
ค้าชายแดนช่องทางอนาคตเศรษฐกิจไทย ในอาเซียน  
   
 
 
 
 
        
   
ค้นภายในเว็บ ค้นจาก google  
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8