ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลขุนหาญ
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 

 ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลทุเรียนและของดีศรีขุนหาญ :: ครั้งที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญ
 
 
 ประกาศเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการปฏ...
 ประกาศเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ...
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสม...
 เทศบาลฯกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 วันท...
 กำหนดออกบริการรับชำระเงินค่าน้ำประปา
 ประกาศเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชก...
 กำหนดการโครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากร...
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามั...
 
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมม...
ประกาศราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวห...
ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง...
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ...
ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.โครงการประกวดราคาก่อสร้างระบบ...
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป...
 
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบการจัดการขยะ...
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเ...
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพล...
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2558 (แบบ ส...
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมม...
 
 
ประวัติอำเภอขุนหาญ  
"ที่มาของอำเภอขุนหาญ"  
ผลวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยมั่นใจศักยภาพแข่งขันรับอาเซียน  
ปลูกมะนาว "พิจิตร 1" ในท่อซีเมนต์ เทคนิคบังคับออกผลช่วงราคาแพง  
ค้าชายแดนช่องทางอนาคตเศรษฐกิจไทย ในอาเซียน  
   
 
 
 
 
        
   
ค้นภายในเว็บ ค้นจาก google  
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8