ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลขุนหาญ
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 

 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลขุนหาญ :: "เมืองน่าเที่ยว น่าอยู่ อู่การค้า พัฒนายั่งยืน"  ทต.ขุนหาญกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 58 ในวั... ::
 
 
 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจสอบสถานะผู้รับเบี้ยยั...
 ประกาศเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเท...
 ประกาศจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ปร...
 ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนัก...
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างข...
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสม...
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบา...
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสม...
 
ประกาศราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการประมูลจ้างก่อสร้างทางร...
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 14 โค...
ประกาศราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการประมูลจ้างก่อสร้างทางระ...
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 13 โครงการ ...
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. และก่อสร้างเ...
ประกาศราคากลางตามแบบ ปปช. การประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส....
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเวทีการแสด...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สา...
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านนายสมบูรณ์ - บ้านนางบ...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน...
 
 
ประวัติอำเภอขุนหาญ  
"ที่มาของอำเภอขุนหาญ"  
ผลวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยมั่นใจศักยภาพแข่งขันรับอาเซียน  
ปลูกมะนาว "พิจิตร 1" ในท่อซีเมนต์ เทคนิคบังคับออกผลช่วงราคาแพง  
ค้าชายแดนช่องทางอนาคตเศรษฐกิจไทย ในอาเซียน  
   
 
 
 
 
        
   
ค้นภายในเว็บ ค้นจาก google  
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8