ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลขุนหาญ
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 

 การประชุมสภาเทศบาลตำบลขุนหาญ สมัยประชุมวิสามัญ ::  สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขุนหาญ  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยฯ :: แก่ผู้นำชุมชน และโครงการ กฎหมายคลายทุกข์  วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมแพทย์แผนไทย  โรงพยาบาลขุนหาญ
 
 
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสม...
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยแก่...
 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ...
 ประกาศเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเ...
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนา...
 โครงการส่งเสริมพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามั...
 ประกาศจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ปร...
 
ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงคุณภาพโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงคุณภาพโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบ...
ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเ...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างทาง...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างทาง...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างทาง...
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเวทีการแสด...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สา...
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านนายสมบูรณ์ - บ้านนางบ...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน...
 
 
ประวัติอำเภอขุนหาญ  
"ที่มาของอำเภอขุนหาญ"  
ผลวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยมั่นใจศักยภาพแข่งขันรับอาเซียน  
ปลูกมะนาว "พิจิตร 1" ในท่อซีเมนต์ เทคนิคบังคับออกผลช่วงราคาแพง  
ค้าชายแดนช่องทางอนาคตเศรษฐกิจไทย ในอาเซียน  
   
 
 
 
 
        
   
ค้นภายในเว็บ ค้นจาก google  
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8