ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลขุนหาญ
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 

 เทศบาลตำบลขุนหาญขอเชิญขวนพสกนิกรชาวอำเภอขุนหาญ :: ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๘๙ รูป บำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน (๗ วัน) อุทิศถวาย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ สนามกีฬาวงกลม
 
 
 เทศบาลฯกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ...
 ประกาศเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ต...
 ประกาศเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประ...
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสม...
 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสม...
 กำหนดการอบรมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน...
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามั...
 
ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค....
ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค....
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.สายทางบ้า...
ประกาศราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส...
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.สายทางบ้านนา...
ประกาศราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สมาร์ทที...
 
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบการจัดการขยะ...
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเ...
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพล...
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2558 (แบบ ส...
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมม...
 
 
ประวัติอำเภอขุนหาญ  
"ที่มาของอำเภอขุนหาญ"  
ผลวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยมั่นใจศักยภาพแข่งขันรับอาเซียน  
ปลูกมะนาว "พิจิตร 1" ในท่อซีเมนต์ เทคนิคบังคับออกผลช่วงราคาแพง  
ค้าชายแดนช่องทางอนาคตเศรษฐกิจไทย ในอาเซียน  
   
 
 
 
 
        
   
ค้นภายในเว็บ ค้นจาก google  
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8